Varmista yrityskulttuurin tuki ennen uutta strategiaa

Strategia on mutta käytäntö takkuaa. Missä silloin vika? Hienoinkaan strategia ei onnistu, ellei se ota huomioon yrityskulttuuria ja oman väen näkemyksiä strategian tavoitteista ja keinoista saavuttaa ne.

Jos kulttuuri ei tue strategiaa, on ihan sama, kuinka hienot suunnitelmat ja action planit on tehty. Arjen tekemisen ja toimintatapojen on tuettava strategiaa. Jos näin ei ole, yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi, lounaaksi ja päivälliseksi, sanoo Ara Hopia, Kulmian toimitusjohtaja.

Yrityskulttuurin merkitystä ei toisin sanoen sovi vähätellä, sillä se ohjaa merkittävästi enemmän ja voimakkaammin kuin tietomme, taitomme, prosessimme tai edes motivaatiomme.

Mitä tuo kulttuuri sitten pitää sisällään?

Se koostuu työyhteisön hengestä, joka ohjaa toimintaa ja työnteon tapoja. Yrityskulttuuri on näkymätön, todellinen ja erittäin vahva voima, ja se heijastuu asiakkaisiin saakka.

Yrityskulttuuri pitää sisällään yhteiset arvot, asenteet, ajattelu- ja toimintatavat sekä rituaalit ja symbolit. Toisin sanoen strategian toteutumisen kannalta äärimmäisen tärkeän pohjan – mutta yrityskulttuuri on myös ratkaiseva siinä, millainen on yrityksen suorituskyky.

Hopia kehottaa pitämään mielessä, että kulttuuri on aina ihmistä ja strategiaa vahvempi. Lisäksi kulttuuri muuttuu hitaasti.

Strategia luodaan avoimesti ja rohkeasti

Johdon keskeinen tehtävä on luoda visio ja pitää se mahdollisimman kirkkaana. Strategiset tavoitteet luodaan vision pohjalta. Tavoitteet, joilla visioon päästään, on tehtävä konkreettisiksi.

Strategian rakentamisessa olennaista on, kuinka avoimesti ja rohkeasti asioita voidaan lähestyä.

Hopialla on tapana muistuttaa valmennettaviaan siitä, että tarkat etukäteismäärittelyt menevät hukkaan, sillä onnistuneissa strategioissa koko porukka on mukana miettimässä tulevaa.

Iso osa strategioista on vaikeaselkoisia ja ympäripyöreitä. Niistä puuttuvat mitattavat tavoitteet, eivätkä ne ohjaa arkea lainkaan.

Johdon tehtäviin kuuluu väkensä sitouttaminen visioon ja strategiaan, mikä on huomattavasti helpompaa, kun ihmiset ovat yhdessä niitä miettineet. Sitouttaminen vaatii joka tapauksessa äärimmäisen hyviä vuorovaikutustaitoja.

Eikä tämä riitä, sillä johdon kuuluu lisäksi varmistaa toteutus ja arkeen vienti. Johdon on kyettävä rytmittämään konkreettisia toimenpiteitä sekä antamaan säännöllistä palautetta.

Strategia yhdelle dialle

Parhaat strategiat mahtuvat yhdelle dialle. Sanoma on silloin selkeä, ymmärrettävästi kuvattu. Vaikeita ja monimutkaisia asioita on hankala yksinkertaistaa, mutta siihen on pyrittävä – muutoin vaikeasta tehdään vielä vaikeampaa.

Otetaan esimerkki. Johtoryhmässä on päätetty kansainvälistää yrityksen toimintaa. Seuraavaksi on päätettävä, miten se käytännössä tapahtuu. Mitkä ovat ydintavoitteet ja miten niitä mitataan?

Tavoitteeksi voidaan päättää esimerkiksi, että kolmen vuoden kuluessa bisnes on laajentunut Ruotsiin ja että naapurimaan osuus liikevaihdosta on kymmenen prosenttia. Sen jälkeen on pohdittava, millaisia reittejä pitkin tämä toteutuu.

On trendikästä kritisoida pitkän aikavälin suunnitelmia, mutta todellisuudessa bisneksen iso kuva muuttuu hitaasti. Sen sijaan keinot, joilla strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan, muuttuvat nopeasti. Johdon on kyettävä päivittämään keinoja nopeasti.

Toimiva strategia vaatii yrityskulttuurin tuen

 • Yrityskulttuuri on aina ihmistä ja strategiaa vahvempi.
 • Parhaissa yrityskulttuureissa ihmisiä kunnioitetaan ja arvostetaan.
 • Tavoitteet ja odotukset ovat selkeät.
 • Ihmisillä on vapaus tehdä töitä itsenäisesti.
 • Voittava kulttuuri on tietoisen johtamisen lopputulos.

Arjessa toimiva strategia

 • Johto luo vision ja pitää se mahdollisimman kirkkaana.
 • Parhaat strategiat kerrotaan selkeästi yhdellä dialla.
 • Strategiset tavoitteet luodaan vision pohjalta.
 • Tavoitteet, joilla visioon päästään, ovat konkreettisia. Onnistuneissa strategioissa henkilöstö on mukana niitä suunnittelemassa.
 • Johdon tehtäviin kuuluu myös visioon ja strategiaan sitouttaminen, missä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.
 • Lisäksi johto varmistaa strategian toteutuksen ja arkeen viennin. Johdon on kyettävä antamaan säännöllistä palautetta.

Jaa kirjoitus haluamallasi tavalla!